9 FRIKATIV [h]: HAUCHLAUT

Phonetik_09.01
Phonetik_09.02
Phonetik_09.03
Phonetik_09.04
Phonetik_09.05
Phonetik_09.06
Phonetik_09.07
Phonetik_09.08
Phonetik_09.09